Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Enstitü Hakkında

A. Tarihçe:
Eğitim Bilimleri Enstitüsünün Kuruluşu
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanununun 9. Maddesine yapılan 01.02.2010 tarihli ve 2010/103 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki ile kurulmuştur.

Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüleri bünyesinde bulunan beş anabilim dalının Eğitim Bilimleri Enstitüsüne aktarılması, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitülerinin Kurul Kararları ile Hacettepe Üniversitesi Senatosu’nun 11.07.2012 Tarih ve 17 Sayılı oturumunda olumlu görüşle Yükseköğretim Kurulu’nun görüşüne sunulmuştur. 09.08.2012 Tarihli Yüksek Öğretim Genel Kurul Toplantısında Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Enstitüler Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 4., 7. ve 5e maddeleri uyarınca aşağıdaki  Anabilim Dallarının Eğitim Bilimleri Enstitüsüne aktarılması uygun görülmüştür.

B. Misyon
Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün misyonu; “Bilginin doğasını kazanarak geleceği yaratan bireyler/profesyoneller yetiştirmektir”.
Bu amaçla; Eğitim Bilimleri Enstitüsü, karşılaştığı sorunları bilim ve aklın süzgecinden geçiren, evrensel değerlere bağlı, insan merkezli bilimsel araştırmalar yürüten, çağdaş bilim, eğitim ve teknoloji alanlarında en ileri düzeyde eğitim etkinliklerine yönelik gereksinimleri karşılayan, yaratıcı, çözüm üretebilen ve evrensel bilime katkı yapan bilim adamları ve uzmanlar yetiştirir.

C. Vizyon
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, bilim, eğitim ve kültür alanlarında ulusal gelişmeye katkısını giderek arttıran, topluma liderlik yapabilen bilim adamı ve uzmanlar yetiştiren, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen, onur ve saygı duyulan lider bir kurum olma vizyonunu taşımaktadır.

D. Değerlerimiz
 • Atatürk İlkeleri
 • Şeffaflık
 • Adaletli olma
 • Saygılı olmak
 • Dürüstlük
 • Ekiple çalışma, işbirliği, dayanışma ve paylaşma
 • Yenilikçilik ve yaratıcılık
 • Katılımcılık
 • Mükemmeli aramak
 • Çevrecilik
 • Geleceğe inanmak
 • Toplum yararı
 • Fırsat eşitliği
 • İnsan hakları
 • Hesap verebilir olmak
 • Yapıcı olmak
 • Hoşgörülü olmak
 • Özdenetim
 • Estetik duyarlılık
 • Liyakatı esas almak
 • Sorun çözmeye dönük çalışma anlayışı
 • Katılımcı yönetim anlayışı ve bilginin paylaşımı
 • Performansa dayalı insan kaynakları değerlendirmesi

 

E. Kurum İçi Analizler

Kuvvetli/Güçlü Yönler
Eksik/Zayıf Yönler
Fırsatlar
Engeller/Endişeler/Zorluklar

Kuvvetli/Güçlü Yönler

 1. Kurumsal saygınlığın yüksek olması.
 2. Tercih edilme oranının yüksek olması.
 3. Akademik personel niteliklerinin yüksek olması.
 4. İdari personel niteliklerinin yüksek olması.
 5. Anabilim dalı ve bağlı programların içeriklerinin uluslar arası evrensel bilgiyi kapsaması.
 6. Yönetimin kurumsallaşma yönündeki çabası.
 7. Uluslar arası bağlantıların kuvvetli olması.
 8. Bilimsel Araştırmalar Biriminin yüksek lisans ve doktora tezlerini desteklemesi.
 9. Hacettepe Üniversitesi kütüphanesinin üyesi olduğu veri tabanlarının çok sayıda bilimsel araştırmaya erişime olanak sağlaması.
 10. Enstitünün MEB, TÜBİTAK ve diğer üniversiteler ile sürekli koordinasyon içinde olması.

Eksik/Zayıf Yönler

 1. Uluslar arası öğretim üyesi sayısının azlığı.
 2. Fiziki ve idari yapılanmanın henüz tamamlanmamış olması.
 3. İdari personelin sayısının eksikliği.

Fırsatlar

 1. Devletin araştırma projelerine ve bilimsel faaliyetlere giderek daha fazla destek sağlaması.
 2. Eğitim alanındaki gelişmelerin uzmanlaşma talebini artırması.
 3. MEB ile sıkı bir işbirliği yapabilme olanaklarının yüksek oluşu.
 4. Hacettepe Üniversitesinin BAB aracılığıyla araştırmaya daha fazla kaynak ayırması.
 5. Ankara’nın merkezi konumda olması.
 6. Lisansüstü eğitim almanın özel sektörde iş bulmak ve işte yükselmek için gerekli koşullardan biri haline gelmesi.
 7. Öğretim üyelerinin yurt içi ve yurt dışı bağlantıları ve referansları sayesinde iş ve eğitim olanakları yaratmaları.
 8. Bir programa devam ederken aynı anda farklı programlardan ve üniversitelerden ders alabilme olanağının olması.
 9. Hacettepe Üniversitesi mezunlarının önemli alanlarda tercih edilmesi.
 10. Hacettepe Üniversitesinin ülkemiz ve dünya çapında olumlu bir imaja sahip olması.
 11. Enstitüde yürütülen lisansüstü eğitimin, Bologna sürecinde kabul edilen, AB içinde kurulmak istenen yapı ile kolaylıkla uyum sağlayabilecek nitelikte olması.
 12. Öğretim üyelerinin uluslararası işbirliği kapasitelerinin yüksek olması.

Engeller/Endişeler/Zorluklar

 1. Birimler (Anabilim Dalları, programlar vb.) arasında yeterli işbirliğinin olmayışı.
 2. Tez danışmanlıkları konusunda yapılan uygulamalar nedeniyle olumsuzlukların yaşanması.
 3. Başarılı sonuçların alınabileceği bir uzaktan eğitim alt yapısının yokluğu.
 4. Tezsiz Yüksek Lisans programlarına giriş koşulları nedeniyle yeterli sayıda başvurunun olmaması.
 5. Öğrencilerin farklı Enstitü programlarından ders almalarında sıkıntıların yaşanması.
 6. Enstitülerin farklı akademik takvimlerinin olması.
 7. Enstitünün henüz bir fiziksel mekânının olmayışı.F. Kısa ve Uzun Vadeli Hedefler

1- Kısa Vadeli Hedefler:

 • Öğrencilerle Toplantılar Düzenlemek: Öğrencilerle yapılacak toplantılarda; programlara, öğretme-öğrenme süreçlerine, ölçme-değerlendirme tekniklerine, danışmanlıklara, Anabilim/Bilim Dalı akademik ortamlarına ilişkin görüşlere başvurularak, ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmeye yönelik önlemler alınacaktır.
 • Programlar Geliştirmek: Halihazırdaki programların gelişmiş ülke programlarıyla karşılaştırılarak öğrenci ve toplum ihtiyaçlarına göre geliştirilmesi, programların Bologna sürecine uygun hale getirilmesi, ihtiyaç duyulan alanlarda tezsiz yüksek lisans programlarının açılması planlanmaktadır.
 • Öğrencilerin uluslararası deneyimlerini arttırmak üzere farklı ülkelerdeki üniversitelerle işbirliği yapmak.
 • Disiplinlerarası çalışmaları desteklemek.
 • Profesyonellere yönelik ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programları geliştirmek.

2. Uzun Vadeli Hedefler:

 • Profesyonellere dönük ikinci öğretim tezsiz doktora programlarının geliştirilmesi.
 • Çeşitli Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarıyla protokoller düzenleyerek ihtiyaç duyulan alanlarda disiplinlerarası/ortak lisansüstü programlar açmak (Üniversiteler, MEB-Mesleki-Teknik Eğitim, İçişleri Bakanlığı, TSK, Polis Akademisi Başkanlığı vb.).
 • Ulusal/Uluslararası Eğitim Bilimleri Enstitüsü Öğrenci Kongresi düzenlemek
  Öğrencilerin programlara, öğretme-öğrenme süreçlerine, ölçme ve değerlendirmeye ilişkin geliştirme önerilerinin tartışıldığı, küreselleşen dünyanın etkili bireyleri olarak yetişebilmeleri için hangi özellikleri nasıl kazanabileceklerinin tartışıldığı toplantılar dizisi düzenlemek.
 • Uluslararası ve disiplinlerarası bir Eğitim Dergisi çıkarmak.
 • Yeterli alt yapı ve eleman desteği ile bazı temel dersleri uzaktan eğitim yoluyla vermek
 • Milli Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK, Avrupa Birliği’nin Eğitim projelerini yürütmek.

 

G. Stratejik Amaç ve Hedefler
Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2013-2017 dönemi için 4 ana stratejik amaç ve bu amaçlarla ilgili olarak gerçekleştirilecek toplam 19 hedef belirlemiştir.

Stratejik Amaç 1: Eğitim programlarının yapısını güçlendirmek.
Eğitim programlarıyla ilgili yapılan analizlerden bazı programlarda öğretim üyesi sayısının düşük olduğu, bu nedenle de öğretim üyesi başına düşen ders sayısının yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Bazı programlarda öğretim üyesi sayısının düşüklüğü nedeniyle doktora programının açılamaması durumunun yaşandığı gözlenmektedir. Bu sıkıntıların giderilmesine yönelik önlemlerin üniversite yönetimiyle iletişime girilerek çözüme kavuşturulması planlanmaktadır. Bu amaçla aşağıdaki stratejik hedefler belirlenmiştir.

Stratejik Hedef 1:

Programlardaki öğretim üyesi sayısı en az programların açılması için gerekli sayıya yükseltilecektir.

Performans Göstergesi:

Her programın öğretim üyesi sayısının programların açılabilmesi için gerekli ön koşulu karşılaması.

Stratejik Hedef 2:

Ders içerikleri, toplumsal ve teknolojik gelişmelere paralel bir şekilde güncellenecektir.

Performans Göstergesi:

Ders içeriklerinin güncellenmesi.

Stratejik Hedef 3:

Programlarda sunulan dersler için Üniversite öğretim elemanlarınca kitapların yazılması desteklenecektir.

Performans Göstergesi:

İlgili ders kitabı vb kaynakların hazırlanması.

Stratejik Hedef 4:

Açılan ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında Enstitümüzün hedef kitlesi konumunda olan öğretmenlere yönelik ders içerikleri geliştirilecektir.

Performans Göstergesi:

Hedef kitlenin ihtiyaçlarına uygun derslerin açılması.

Stratejik Hedef 5:

İçinde farklı programları barındıran Anabilim Dallarındaki programlar bilim dalına dönüştürülecektir.

Performans Göstergesi:

Açılan bilim dalı sayısı.

Stratejik Hedef 6:

Lisansüstü düzeyde ders değerlendirmelerinin yapılacaktır.

Performans Göstergesi:

Memnuniyet puan ortalaması.

Stratejik Hedef 7:

Enstitüye bağlı programlardaki bazı dersler tümüyle veya kısmen uzaktan eğitim yoluyla sunulacaktır.

Performans Göstergesi:

Uzaktan eğitim yoluyla sunulan ders sayısı.

Stratejik Amaç 2: İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programları açmak.
Enstitümüze bağlı yeni İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programlarının açılması düşünülmektedir. Özellikle MEB’de çalışan öğretmenlerin mesleki kariyerlerinde yükselmelerine ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunacak bu programların açılması ülkemiz eğitimine katkıda bulunacaktır. Ayrıca disiplinler arası programlar açılabilir. Enstitümüz kapsamında da bu yönde çalışmaların hızla yapılması ülkemiz eğitim sistemine Hacettepe Üniversitesi kalitesiyle eğitimci yetiştirmek bakımından önemlidir.

Stratejik Hedef 1:

Enstitüye bağlı programların ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programları açmaları desteklenecektir.

Performans Göstergesi:

Açılan ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans program sayısı.

Stratejik Hedef 2:

Çeşitli kamu kurumlarıyla protokoller düzenleyerek çalışanlarına yönelik ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programları açılacaktır.

Performans Göstergesi:

Kamu kurumlarıyla imzalanan protokol sayısı.

Stratejik Hedef 3:

Enstitümüze bağlı bazı programların uzaktan eğitim yoluyla da sunulması sağlanacaktır.

Performans Göstergesi:

Uzaktan eğitim yoluyla sunulan program sayısı.

Stratejik Amaç 3: Eğitimde dışa açılımı sağlamak.
Enstitümüze bağlı programlarda görev yapan öğretim üyelerinin ve lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin Farabi ve Erasmus programları kapsamında hareketliliğinin sağlanması.

Stratejik Hedef 1:

Diğer üniversitelerde görev yapan öğretim üyelerinin Farabi programı kapsamında Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı programlarda katılmaları sağlanacaktır.

Performans Göstergesi:

Gelen öğretim üyesi sayısı.

Stratejik Hedef 2:

Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı lisansüstü programlarda öğrenim gören öğrencilerin Erasmus programı kapsamında eğitimlerinin bir bölümünü diğer üniversitelerde sürdüreceklerdir.

Performans Göstergesi:

Giden öğrenci sayısı.

Stratejik Hedef 3:

Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı lisansüstü programlarda öğrenim gören öğrencilerin uluslar arası düzeyde kongrelere katılmaları sağlanacaktır.

Performans Göstergesi:

Uluslar arası kongrelere katılan öğrenci sayısı.

Stratejik Hedef 4:

Enstitümüz ulusal düzeyde Lisansüstü öğrenci kongresi düzenleyecektir.

Performans Göstergesi:

Düzenlenen kongre sayısı

Stratejik Amaç 4: Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı programlarda hazırlanan tezlerin kalitesini artırmak.
Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı lisansüstü programlarda öğrenim gören öğrencilerin hazırladıkları tezlerin daha nitelikli olması için gerekli önlemler alınacaktır.

Stratejik Hedef 1:

Lisansüstü tezlerde tez bitimiyle birlikte tezden türetilmiş makale çalışması jüri üyelerine sunulacaktır.

Performans Göstergesi:

Tamamlanan tez ile hazırlanan makale çalışmalarının sayılarının eşitliği.

Stratejik Hedef 2:

Öğrencilerin tez çalışmalarından uluslar arası dizinlerde taranan dergilerde yayın yapacaklardır.

Performans Göstergesi:

Uluslar arası dizinlerde taranan dergilerde yapılan yayın sayısı.

Stratejik Hedef 3:

Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı adaletli/dengeli bir şekilde belli bir oranda tutulacaktır.

Performans Göstergesi:

Yıllara göre öğretim üyesi başına düşen danışmanlık yapılan öğrenci sayısı.

Stratejik Hedef 4:

Alanlarında uzman kişilere öğrencilere yönelik seminer vermeleri ve/veya çalıştay düzenlemeleri sağlanacaktır.

Performans Göstergesi:

Düzenlenen seminer/çalıştay sayısı.

Stratejik Hedef 5:

Yapılandırılmış tez özetlerinin yer alacağı “Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bülteni” isimli bir yayın çıkarılacaktır.

Performans Göstergesi:

Çıkan yayın sayısı.

 

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
06800 Beytepe Ankara